Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

V souvislosti se svým obchodem a činností, kterou Vám nabízím prostřednictvím webových stránek faridahmadov.cz (dále jen „webové stránky“), zpracovávám některé z Vašich osobních údajů. Níže naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů a podmínek užití těchto webových stránek. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

Farid Ahmadov s.r.o.
Na pískách 944/130, 160 00 Praha 6
IČ: 144 29 489

Je správce osobních údajů (dále jen „správce“). V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování osobních údajů, mě můžete kontaktovat na kontaktech uvedených níže.

Subjekt zpracovávaných údajů

Zpracovávány jsou osobní údaje fyzické osoby (spotřebitele), která navštíví webové stránky za účelem nákupu nebo získání informací (dále také jako „zákazník“ nebo „subjekt údajů“).

Původ zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje

 • které mu zákazník poskytl
 • které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka v souvislosti s nákupem na webových stránkách
 • které jsou veřejně přístupné (veřejné rejstříky, seznamy a evidence)

Druhy zpracování osobních údajů dle účelu

Zodpovídání dotazů a poskytování informací zákazníkovi přes webový formulář, e-mailem, telefonicky či jiným způsobem

 • Zpracovávají se tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a další údaje dobrovolně sdělené zákazníkem.
 • Údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy (pokud subjekt údajů se správcem nenaváže další spolupráci).
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů).

Poskytnutí plnění zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou

 • Zpracovávají se tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, údaje platební karty potřebné pro platbu, číslo bankovního účtu v souvislosti s úhradou převodem.
 • Údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro jednání o uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy (pokud zákazník se správcem nenaváže další spolupráci).
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů).

Účetní účely, daňové účely, archivační povinnost

 • Zpracovávají se tyto údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa.
 • Údaje se zpracovávají po dobu 10 let, pokud právní předpisy nestanoví lhůtu delší.
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje na základě zákona).

Zasílání obchodních sdělení a newsletterů

 • Zpracovávají se tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
 • Údaje se zpracovávají po dobu 3 let od posledního nákupu zákazníka.
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (zpracování je opodstatněno oprávněným zájmem správce).

Zasílání ostatních sdělení

 • Zpracovávají se tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
 • Údaje se zpracovávají po dobu po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou, nejdéle do odvolání souhlasu.
 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (na základě souhlasu zákazníka)

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje zákazníka jsou dále zpracovávány správcovými dodavateli (OSVČ):

 • Poskytovatel účetních služeb: Ing. Jaroslava Nousková, se sídlem Na pískách 944/130, Praha 6 – Dejvice, IČO: 41795482
 • Zástupce správce: Farid Ahmadov
 • Google (služba/nástroj: Google Recaptcha, Google Analytics, Google Ads)
 • Facebook (služba/nástroj: Facebook Pixel, Facebook Chat Plugin)

Příjemci osobních údajů

 • veřejné ústavy
 • finanční ústavy
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností
 • ostatní příjemci

Předávání osobních údajů do zemí mimo EU

Do zpracování osobních údajů jsou také zapojeni dodavatelé a subdodavatelé webhostingových a IT služeb. Osobní údaje mohou být za účelem poskytnutí těchto služeb předány mimo EU. V takových případech jsou zajištěny odpovídající záruky k tomu, aby s osobními údaji bylo zacházeno v souladu s nařízením a platnými zákony.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve společnosti správce nepůsobí pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookies

V případě návštěvy webových stránek dochází ke zpracování souborů cookies. Soubory cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek stáhnou do zařízení zákazníka (např. do jeho počítače nebo mobilního telefonu). Při každé další návštěvě webových stránek se soubory cookies zasílají zpět na původní webové stránky nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná. Soubory cookies tak slouží k ukládání informací o návštěvě webových stránek.

Webové stránky zpracovávají tyto druhy souborů cookies:

 • Analytické a statistické soubory cookies: poskytují informace pro zlepšení způsobu, jakým webové stránky fungují (např. tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají). Tyto cookies soubory se aktivují pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Nezbytné soubory cookies – slouží k plnění základních funkcí webových stránek a lze je zpracovávat bez souhlasu zákazníka.
 • Soubory cookies pro reklamu a sociální média: slouží ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají zájmu a online chování zákazníka. Tyto cookies soubory se aktivují pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Způsob a rozsah zpracování souborů cookies můžete nastavit v cookies okně, které se zobrazí při první návštěvě webových stránek v záložce detaily .

Ochrana osobních údajů a způsob jejich zpracování

Správce, jakožto zpracovatel osobních údajů, přijal veškerá vhodná opatření k zabezpečení osobních údajů v elektronické i v listinné podobě. Jedná se o technologická a organizační opatření, která slouží k ochraně datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, a to zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Všechny subjekty, kterým jsou osobní údaje poskytnuty či zpřístupněny, zohledňují a respektují právo zákazníků na ochranu svých osobních údajů a soukromí v tomto ohledu postupují podle platných právních předpisů.

Práva subjektů údajů

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování

Dle nařízení (čl. 15 – 21) má zákazník v souvislosti se zpracováváním svých osobních údajů tato práva:

Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas udělený ke zpracovávání osobních údajů.

V případě uplatnění výše uvedených práv se zákazník může obrátit na správce prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v úvodu těchto zásad, případně písemně na adresu sídla správce.

Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.