Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané za účelem poskytnutí služeb nebo prodeje produktů, jak je blíže specifikováno níže, (dále jen „smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která smlouvu s prodávajícím uzavírá mimo svoji případnou podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „zákazník“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného prostřednictvím rozhraní webový stránek.

Farid Ahmadov s.r.o.
Na pískách 944/130, 160 00 Praha 6
IČO: 144 29 489
DIČ: CZ14429489

Je prodávající zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 42101 (dále jen „prodávající“)

info@faridahmadov.cz (dále jen „e-mailová adresa prodávajícího“)
www.faridahmadov.cz (dále jen „webové stránky“)
Telefonní číslo: +420 774 572 838

 • Ve smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Prodávající se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou a obchodními podmínkami realizovat pro zákazníka dodání produktů dle jednotlivých objednávek zákazníka a zákazník se za to zavazuje prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu a dodržet níže uvedené podmínky stanovené prodávajícím.
 • Obsah obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá taktéž v českém jazyce.

Předmět koupě

 • Prodávající prodává zákazníkovi vzdělávací služby ve formě vzájemné spolupráce, které jsou přesně časově i obsahově vymezeny a které se považují za ucelený produkt (dále jen „produkt“).
 • Zákazník se zavazuje s prodávajícím spolupracovat tak, jak to povaha a smysl jednotlivých produktů vyžaduje, a to zejména účastí na úvodním skupinovém školení a plněním zadaných úkolů.
 • Jakákoliv prezentace produktů umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Informace o produktech včetně uvedení jejich cen a vlastností jsou uvedeny u jednotlivých produktů na webových stránkách. Další informace budou zákazníkovi sděleny na vyžádání e-mailem, telefonicky nebo jiným prostředkem komunikace na dálku. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Uzavření smlouvy

Objednání produktu zákazník provede „vložením“ produktu do elektronického nákupního košíku a vyplní objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • zákazníkovi
 • objednávaném produktu a jeho ceně včetně daní a poplatků
 • způsobu úhrady kupní ceny produktu (dále společně jen jako „objednávka“)

Před zasláním objednávky prodávajícímu může zákazník kontrolovat a měnit údaje, které v objednávkovém formuláři uvedl. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a byl informován o tom, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa zákazníka“).

 • Prodávající může vždy v závislosti na charakteru objednávky (množství produktů, výše kupní ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy a při poskytnutí plnění prodávajícím.
 • Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není zákazníkovi doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu zákazníka.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny produktu na webových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zákazníkovi produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle na e-mailovou adresu zákazníka pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení o přijetí zákazníkem na e-mailovou adresu prodávajícího.

Cena produktu a platební podmínky

 • Cenu produktu může zákazník uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 6286797349/0800, vedený u společnosti České spořitelny, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě daňového dokladu-faktury vystavené prodávajícím.
 • Kupní cena je splatná do 14 dnů od doručení daňového dokladu-faktury zákazníkovi. Zákazník je povinen uhradit cenu s uvedením správného variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V opačném případě prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 • Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména tehdy, kdy ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním produktu zákazníkovi.
 • O povolení úhrady kupní ceny produktu na splátky rozhoduje prodávající. Uhrazení úplné kupní ceny na účet prodávajícího je podmínkou účasti zákazníka na úvodním skupinovém školení.
 • Prodávající nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu produktu předem. Úhrada ceny před dodáním produktu není zálohou.
 • Na úhradu kupní ceny ve splátkách není právní nárok.
 • Prodávající přijímá platby v měně CZK.
 • Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem jinak.
 • Po uhrazení kupní ceny produktu zašle prodávající kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu zákazníka. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dle doby trvání jednotlivých produktů, jak je uvedeno na webových stránkách.

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dle doby trvání jednotlivých produktů, jak je uvedeno na webových stránkách.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, jestliže byly služby poskytované na základě objednaného produktu splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se nejedná o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od dodání produktu. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky, a v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka, ode dne převzetí první dodávky. Pokud služba poskytovaná na základě objednaného produktu byla již zčásti splněna, je zákazník povinen hradit prodávajícímu část kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář , jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi peněžní prostředky od něj přijaté do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem i jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.

V situacích, kdy má zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby dodání produktu zákazníkovi. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

Dodací podmínky

Po zaplacení kupní ceny zákazníkem zašle prodávající zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty instrukce k prvnímu úkolu. Jeho vypracování a odeslání prodávajícímu je podmínkou pro účast na úvodním skupinovém školení. Teprve poté, co bude úkol kompletně vypracován a odeslán prodávajícímu, dohodne se prodávající se zákazníkem na termínu úvodního skupinového školení. Dodáním produktu se rozumí zaslání instrukcí k prvnímu úkolu na e-mailovou adresu zákazníka a současně se tím rozumí zahájení poskytování služeb dle smyslu a účelu produktu.

Zákazník žádá o dodání produktu (tj. o zahájení poskytování služeb) před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník současně bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže dojde k dodání produktu před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz čl. 5.1 VOP). V případě odstoupení od smlouvy před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy došlo k zahájení poskytování služeb, je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu částku úměrnou rozsahu služeb do doby, kdy informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy, pokud bylo plněno zčásti.

Dodání produktů probíhá prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nebo osobně. Náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé prodávajícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) hradí prodávající sám.

Práva z vadného plňení

 • Prodávající je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby produkt splňoval svůj účel, jak je vymezen na webových stránkách.
 • Práva prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až § 2012 občanského zákoníku.
 • Je-li plněno vadně, má zákazník práva z vadného plnění.
 • Zákazník může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od dodání produktu.
 • Jakmile zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu.
 • Vytkl-li zákazník prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou produkt neplní svůj účel.
 • Prodávající plní vadně, zejména poskytne-li produkt, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti.
 • O všech platbách na účet dodavatele vystaví dodavatel řádné doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.
 • Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy, jde k tíži zákazníka. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud zákazníka výslovně ujistil, že produkt takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.
 • Nevytkl-li zákazník vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud zákazníkovi právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.
 • Je-li vada odstranitelná, může se zákazník domáhat buď nápravy, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nemůže-li pro produkt plnit svůj účel, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Kdo má právo podle předchozího odstavce, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Zákazník je oprávněn reklamaci uplatnit e-mailem nebo písemně. V rámci uplatnění reklamace zákazník uvede, jaký produkt je předmětem reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pro usnadnění postupu je vhodné k reklamaci přiložit doklad o zakoupení produktu či daňový doklad-fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi produktu.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při uplatněním reklamace. Neuplatní-li však zákazník právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Předčasné ukončení spolupráce

Zákazník má možnost vzájemnou spolupráci s prodávajícím dle zakoupeného produktu kdykoliv za jejího trvání ukončit, a to bez udání důvodu.

Předčasným ukončením spolupráce zákazník pozbývá práva z vadného plnění.

Za předčasné ukončení spolupráce se považuje okamžik doručení srozumitelného a jednoznačného projevu o předčasném ukončení spolupráce prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího. Projev o předčasném ukončení spolupráce musí být prodávajícímu doručen v pracovní den (tj. mimo víkendy a svátky), jinak se považuje za neplatný a neúčinný.

Celou kupní cenu vrátí prodávající jen v případě předčasného ukončení spolupráce před vzájemným odsouhlasením termínu úvodního skupinového školení, přičemž nárok na její vrácení lze uplatnit nejpozději do šesti měsíců od okamžiku úhrady kupní ceny produktu (tj. od okamžiku připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího). Jestliže z libovolného důvodu úvodní skupinové školení neproběhne v době šesti měsíců od okamžiku úhrady kupní ceny a současně zákazník v této šestiměsíční době předčasně neukončí spolupráci dle čl. 8 obchodních podmínek, ztrácí nárok na vrácení kupní ceny.

Pokud se Klient odsouhlaseného úvodního vstupního školení nezúčastní anebo změní/zruší odsouhlasený termín úvodního vstupního školení v době kratší než 24 hodin před jeho konáním, pak bude Klientovi účtována částka jako kdyby se úvodního vstupního školení zúčastnil.

Dojde-li k ukončení spolupráce po vzájemném odsouhlasení termínu úvodního skupinového školení, v případě produktu „Měsíční termín spolupráce“ nevrací prodávající nic (tj. prodávající si ponechá celou kupní cenu), a v případě ostatních produktů prodávající vrací část kupní ceny, jejíž výše se určí následujícím způsobem:

V případě produktu „Tříměsíční termín spolupráce“ bude zákazníkovi vrácena částka:

 • 7 260 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v prvním měsíci jejího trvání
 • pokud k ukončení spolupráce dojde ve třetím měsíci jejího trvání, žádná část kupní ceny se zákazníkovi nevrací.
 • 2 420 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve druhém měsíci jejího trvání

V případě produktu „Šestiměsíční termín spolupráce“ bude zákazníkovi vrácena částka:

 • 13 310 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v prvním měsíci jejího trvání
 • 8 470 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve druhém měsíci jejího trvání
 • 6 050 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve třetím měsíci jejího trvání
 • 1 210 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve čtvrtém měsíci jejího trvání
 • pokud k ukončení spolupráce dojde v pátém nebo šestém měsíci jejího trvání, žádná část kupní ceny se zákazníkovi nevrací.

V případě „Ročního termínu spolupráce“ bude zákazníkovi vrácena částka:

 • 24 200 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v prvním měsíci jejího trvání
 • 19 360 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve druhém měsíci jejího trvání
 • 16 940 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve třetím měsíci jejího trvání
 • 12 100 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde ve čtvrtém měsíci jejího trvání
 • 7 260 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v pátém měsíci jejího trvání
 • 7 260 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v šestém měsíci jejího trvání
 • 6 050 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v sedmém měsíci jejího trvání
 • 1 210 Kč, pokud k ukončení spolupráce dojde v osmém měsíci jejího trvání
 • pokud k ukončení spolupráce dojde v devátém měsíci jejího trvání, žádná část kupní ceny se zákazníkovi nevrací.

Kupní cenu nebo její část vrátí prodávající v souladu s výše uvedeným zákazníkovi do čtrnácti dnů od předčasného ukončení spolupráce zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým ji prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem i jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit.

Další práva a povinnosti

 • Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem ze smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a cookies

Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu či na telefonní číslo zákazníka. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení zákazníka plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Doručování

Zákazníkovi může být doručováno na e-mailovou adresu zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Všechny právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.04.2023.